RSP Sulmierzyce

Szanowny Kliencie!

(Zejdź na dół strony aby kontynuować)

Jeśli otrzymałeś tą informację, to znaczy, że w przeszłości bądź obecnie skorzystałeś albo z zakupów u nas albo z naszych usług, skutkiem czego staliśmy się administratorem Twoich danych osobowych.

Dziękujemy, że jesteś z nami i mamy nadzieję, że nadal będziesz korzystał z oferty jaką przygotowała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sulmierzycach dla swoich klientów. Jak powszechnie wiadomo 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Twoje dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy. Jednocześnie chcemy poinformować Cię o Twoich prawach, które będą przysługiwały Ci w związku z nowymi przepisami. Administratorem Twoich danych jest firma Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sulmierzycach z siedzibą ul. Szkolna 6, 98-338 Sulmierzyce zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 0000184331, NIP 7720101000, REGON 000474821

Masz prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Twoich danych. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dot. Świadczenia przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną usług i sprzedaży.

W związku z powyższym wprowadziliśmy zmiany, które determinowane są przepisami RODO.

Prosimy jednocześnie o zapoznanie się z formularzem informacyjnym zawierającym szczegółowe informacje o przetwarzanych danych osobowych załączonym poniżej. Formularz jest także dostępny na naszych stronach internetowych rspsulmierzyce.pl oraz salabankietowa.rspsulmierzyce.pl.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sulmierzycach, ul. Szkolna 6, 98-338 Sulmierzyce lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: rsp.sulmierzyce@idsl.pl.

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dziękujemy za poświęcenie chwili czasu na ten cel.

Formularz informacyjny

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


Administrator danych
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sulmierzycach z siedzibą ul. Szkolna 6, 98-338 Sulmierzyce zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 0000184331, NIP 7720101000, REGON 000474821

Dane kontaktowe
Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: rsp.sulmierzyce@idsl.pl, lub pisemnie na następujący adres: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sulmierzycach, ul. Szkolna 6, 98-338 Sulmierzyce

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane będą przetwarzane w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Panią/Pana umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przez który dane będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w celach związanych z programami lojalnościowymi bądź automatyczną wysyłką powiadomień wysyłanych klientom drogą elektroniczną, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne,– bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.